Kurumlar

1 – Kamu denetçiliği kurumu ( KDK ) nedir ? 2 – Görevleri nelerdir ?

Kamu denetçiliği kurumu ( KDK )nedir ? Görevleri nelerdir ?
Kamu denetçiliği kurumu ( KDK )nedir ? Görevleri nelerdir ?
21views

Türkiye Kamu Kurumları arasında yer alan Kamu denetçiliği Kurumu nedir ? Kurumun tarihi nedir ? Görevleri nelerdir ?

1- Kamu denetçiliği kurumu nedir ?

Ombudsmanlık olarak da bilinen kamu başdenetçiliği, İsveççe’de “aracı” anlamını taşıyan ‘ombuds’ ve “kişi” anlamına gelen ‘man’ kelimelerinden oluşmuştur. Ombudsman kelime anlamı olarak aracı kişi, arabulucu, kamu hakemi, medeni hakların savunucusu, kamu denetçisi gibi anlamları taşımaktadır. Görevi yürüten kişilere ombudsman ya da kamu denetçisi denilmektedir. Kamu Denetçiliği kurumu’nun Dünya üzerinde ilk kuruluş tarihi 1713 yılında İsveç’de gerçekleşmiştir.

Kamu denetçisi, kişilerin kamu hizmetlerinin yürütülmesinde meydana gelen adaletsizlikler ve yaşadığı sorunlar hakkında şikayetlerin iletilmesi için görevlendirilmiş kişidir. Ayrıca gelen şikayetler üzerinde araştırma yapmak ve sorunların çözülmesinde görevlendirilmiştir. Kamu denetçiliği kurumu, bağımsız bir kamu yetkesi diğer adıyla otoritesidir.

Kamu Denetçiliği kurumu ( ombudsmanlık )

Türk Dil Kurumu, ombudsmanlık terimini yaptığı bilgilendirmede şu şekilde açıklamıştır. Kurumsal olarak ombudsman terimi hukukta, “Parlamento tarafından görevlendirilen, vatandaşları resmî makamların keyfî ve yasa dışı davranışlarına karşı korumakla görevli kişi veya kurum” anlamında kullanılmaktadır. Türk Dil Kurumu’nun verdiği bilgiye esas olarak, bu sözcük için “kamu denetçisi” karşılığı kabul edilmiştir.

2- Kamu denetçiliği kurumu tarihi

Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu ile kamu denetçiliği, 29 Haziran 2012 tarihinde hukuk sistemimize girmiştir. 28338 sayılı yayının Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla yürürlüğe girmiş ve 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu ile idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını; insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve önerilerde bulunmak üzere TBMM’ye bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz özel bütçeli kurulmuştur. KDK, 29/3/2013 tarihi itibarıyla şikayet başvuruları almaya başlamıştır. KDK, Anayasamızın 74 üncü maddesinde yer alan Anayasal bir Kurumdur.

Kamu denetçiliği Kurumu’nun görevleri nelerdir ?

3- Kamu Denetçiliği Kurumu’nun görevleri nelerdir ?

Kamu Denetçiliği Kurumu, 6328 sayılı kanunla, gerçek ve tüzel kişilerin idarenin işleyişi ilgili şikâyetlerini inceleyip, araştırmak ve idareye tavsiyelerde bulunmak amacıyla kurulmuştur. Hukukun üstünlüğünün sağlanması, iyi yönetim ilkelerinin yerleştirilmesi ve halka karşı sorumluluk anlayışı içinde ve hakkaniyet temelinde görev yürütmektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne bağlı bir denetim mekanizması olarak 2013 yılından itibaren görevini sürdürmektedir.

Halkın şikayetleri ve sorunları konusunda avukatlığını yapmakta ve aldığı kararlar ile idareye yol gösterici kurum görevinde bulunmaktadır. Kamu denetçisini ve kurumunu kısaca özetlemek gerekirse, halkın şikayetlerini dinleyip çözümlere ulaştırmak üzere, yasama yetkisine sahip meclis tarafından seçilen görevlileri simgelemektedir.

Hukuk sistemimize dahil olan bu yasanın amacı, yasadaki deyimiyle “İdarenin her türlü eylem ve işlemleriyle tutum ve davranışlarını; insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve önerilerde bulunmak.” açıklanmaktadır.

 • Kurumun amaçları;
 • Yönetimde bulunanların diğer deyimiyle iradenin sağlamış olduğu hizmet kalitesinin yükseltilmesi,
 • İyi yönetimi esas alan düşüncelerinin yerleşmesi,
 • İnsan haklarının daimi olarak gelişmesi,
 • Toplumu düzeninde büyük bir önemi olan Hukuk üstünlüğünün sağlanması,
 • Adalet arama bilincinin yaygınlaşmasına,
 • Şeffaf şekilde hesap verebilen ve insan odaklı bir düşünce sistemi olan yönetimin oluşmasına katkı sağlamaya çalışması,

KDK kimlerden oluşmaktadır ?

“İnsanların en hayırlısı insanlara en fazla faydası dokunandır” inancını benimseyerek, “İnsanı yaşat ki Devlet yaşasın” ilkesini kendisine görev edinen Kamu Denetçiliği Kurumu, bir Başdenetçi ve beş denetçi ile Genel Sekreter, Kamu denetçisi Uzman ve uzman yardımcıları ile diğer personelden oluşmaktadır.

 1. Kamu Başdenetçisi : Ombudsmanı Şeref Malkoç
 2. Kamu Denetçisi : Yahya Akman
 3. Kamu Denetçisi : Arif Dülger
 4. Kamu Denetçisi : Sadettin Kalkan
 5. Kamu Denetçisi : Celile Özlem Tunçak
 6. Kamu Denetçisi : Hüseyin Yürük

4- Nasıl Kamu denetçisi olunur ?

Başdenetçi veya denetçi seçilebilmek için adaylarda aşağıdaki şartlar aranmaktadır.

 1. Türk vatandaşı olmak.
 2. Seçimin yapıldığı tarihte başdenetçi için 50, denetçi için 40 yaşını doldurmuş olmak.
 3. Dört yıllık eğitim veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idarî bilimler, iktisat ve işletme fakültelerinden veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olmak.
 4. Mesleği ile ilgili olarak kamu kurum veya kuruluşlarında veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına kayıtlı olarak ya da özel sektörde en az on yıl çalışmış olmak.
 5. Kamu haklarından yasaklı olmamak.
 6. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak.
 7. Başvuru sırasında herhangi bir siyasî partiye üye olmamak.
 8. 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, millî savunmaya, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçları ile yabancı devletlerle olan ilişkilere karşı suçlardan veya zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hükümlü bulunmamak

İLGİLİ YAZILARIMIZ

Yorum yapabilirsiniz